Polityka prywatności i cookies #StopBykom

#StopBykom szanuje dane osobowe wszystkich Użytkowników Serwisu oraz osób, partnerów i podmiotów współpracujących z nami. Polityka prywatności i cookies, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich, zastrzeżenia prawne, cele stosowania plików cookies, a także kwestie ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności – definicje

Ilekroć polityka prywatności i cookies mówi o:

 • „Danych osobowych” – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • „Usługodawcy” lub równoważnie „nas” – należy przez to rozumieć:
  • Właściciela i administratora Serwisu tj. #onlyMy Michał Komski, ul. Oskara Langego 6/96, 02-685 Warszawa,
  • Głównego autora treści #StopBykom tj. Ewę Wilczyńską, osobę prywatną,
  • Współorganizatora warsztatów tj. Bank Głosów Sp. z o.o., ul. Heleny Junkiewicz 2B, 03-543 Warszawa.
 • „Serwisie” – należy przez to rozumieć witrynę https://stopbykom.pl/ oraz nasze strony (tzw. fanpage) w social mediach (np. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter).
 • „Użytkowniku” – należy przez to rozumieć osobę:
  • odwiedzającą Serwis i/lub
  • kontaktującą się z nami e-mailowo, telefonicznie albo osobiście na dane kontaktowe podane w Serwisie i/lub
  • pozostawiającą nam swoje dane osobowe w formularzach dostępnych w Serwisie („kontakt”).

Polityka prywatności – zbieranie danych osobowych

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mogą natomiast mieć miejsce w związku z:

 • korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie;
 • kontaktem e-mailowym, telefonicznym lub osobistym na dane kontaktowe podane w Serwisie;
 • uczestnictwem w aktywnościach organizowanych przez Serwis.

Ponadto, podczas wizyty w Serwisie, system automatycznie pobiera adres IP Użytkownika. Adres ten jest zapisywany w dziennikach logów serwera. System zapisuje w pamięci przeglądarki Użytkownika pliki – tzw. cookies.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • Realizacja umowy;
 • Marketing bezpośredni naszych usług;
 • Działania promocyjne i handlowe;
 • Badanie satysfakcji z otrzymanych usług i/lub ze współpracy z nami lub naszymi partnerami;
 • Realizacja przepisów prawa, w tym rozpoznawania ewentualnych reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami; co oznacza, iż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Nie dokonujemy profilowania danych osobowych. Jednakowoż Serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Brak możliwości zapisania cookies może ograniczyć działanie niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom, których dane osobowe przetwarzamy, w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania.

Dane osobowe do celów marketingowych, promocyjnych i handlowych przetwarzamy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub zgłoszenia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

W odniesieniu do świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy przez okres, w którym usługi te świadczymy. Czasami możemy je też wykorzystywać po zakończeniu świadczenia usług. Ma to miejsce wyłącznie wtedy, gdy jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa. (np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń). W takim przypadku dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wykonania umowy. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 6 miesięcy od złożenia przez nas oferty, przekazane nam dane osobowe związane z negocjacjami i ustaleniami dotyczącymi tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na kilku podstawach. W odniesieniu do świadczonej przez nas usługi, Twoje dane przetwarzamy ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy. Jeżeli chodzi o przetwarzanie danych w celu marketingu i promocji produktów i usług własnych, Twoje dane przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, polegającego na możliwości prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych i handlowych w celu zwiększenia sprzedaży własnych produktów i usług, zapewnienia bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłego udoskonalania. Ponadto, jako podstawa prawna, ma tu zastosowanie Twoja dobrowolna zgoda.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług. Jeśli nie podasz tych danych, nie będziemy mogli świadczyć usługa nie będzie .

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, które pozostawiasz w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, to nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu. Zawsze masz możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. komputera).

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane możemy ujawniać oraz powierzać podmiotom współpracującym z nami. W szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi wykonawstwa. StopBykom wymaga od tych podmiotów, zgodnie z przepisami prawa, ochrony prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych przez nie danych osobowych.

Dane te możemy też przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Usługodawcą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Usługodawcy.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. Są to np. organy ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • żądania sprostowania danych;
 • do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy.

Jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne do świadczenia usługi), możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych. Czyli do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych, którego dane kontaktowe wskazane poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników i osoby współpracujące z nami jest #onlyMy Michał Komski, ul. Oskara Langego 6/96, 02-685 Warszawa, michal@onlymy.pl.

Zabezpieczenie danych

 • Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 • Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w poufności.

Polityka prywatności – odpowiedzialność

 • Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
 • Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
 • Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 • W Serwisie zamieszczamy odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

Polityka prywatności – kontakt

Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl.

Infolinia Konsumencka: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, uokik@uokik.gov.pl, tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z:

Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane na stronach #StopBykom objęte są prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez autora Serwisu, jak i inne osoby – w tym Użytkowników Serwisu. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku, bez uzyskania od nas wcześniejszej zgody i powołania się na autora, jest łamaniem prawa polskiego.

Zastrzeżenia prawne

Dostęp do wszelkich treści Serwisu, kontakt e-mailowy, telefoniczny lub osobisty na podane w Serwisie dane kontaktowe oraz podanie swoich danych osobowych w formularzach dostępnych w Serwisie są bezpłatne. Ich autorzy i Serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania.

#StopBykom zastrzega sobie prawo do przesyłania na podane nam adresy elektroniczne informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłka tego rodzaju informacji będzie następować wyłącznie za zgodą Użytkownika.

#StopBykom zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie.

Polityka prywatności – pliki ‘cookies’

Serwis korzysta z plików cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości Użytkowników.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne. Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (np. po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmioty trzecie (np. Facebook, Twitter, Google itp.). Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach.

W ramach Serwisu stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te możesz zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki. Zmianę w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach możesz też znaleźć na stronach producentów oprogramowania.